satu malaysia Pictures, Images and Photos
"Masyarakat Berbilang Bangsa Di Malaysia"

Pengenalan
Dasar politik dan ekonomi British telah mengubah struktur kependudukan pada kurun ke-19. Dasar politik dan ekonomi merupakan amalan yang dilakukan oleh pihak British dalam pentadbiran dan pemerintahannya di Malaysia. Menurut Kamus Dewan kependudukan bermaksud segala hal mengenai penduduk di sesuatu tempat, daerah, negeri dan sebagainya serta kependudukan juga merujuk segala aspek yang dibincangkan dalam simposium ini. Dalam konteks ini, perubahan dalam struktur kependudukan merupakan kesan daripada dasar politik dan ekonomi yang diperkenalkan oleh British.
Tindakan dan perkara yang dilakukan oleh British seperti kemasukan imigran telah mendorong pertambahan penduduk yang akhirnya membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini juga rentetan daripada daripada amalan pecah dan perintah British yang telah memisahkan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia mengikut faktor ekonomi dan politik. Masyarakat Melayu mengamalkan tradisi pertanian, Cina dengan aktiviti perlombongan dan India bekerja di ladang-ladang.
Persoalannya, bagaimana perlaksanaan dasar politik dan ekonomi British ini telah menjadi pemangkin kepada perubahan struktur kependudukan di Malaysia pada abad ke-19? Oleh itu, perbincangan akan menfokuskan kepada dasar ekonomi dan politik British seperti kemasukan imigran, masyarakat majmuk, pentadbiran politik, petempatan dan ekonomi dan pendidikan yang telah memberi implikasi terhadap struktur kependudukan di Malaysia pada abad ke-19.

Kemasukan Imigran
Kedatangan British ke Tanah Melayu telah memperkenalkan dasar ekonomi yang berbentuk bebas atau lebih dikenali sebagai dasar laissez-faire. Keadaan ini telah menyebabkan kemasukan pelabur-pelabur asing untuk melabur dalam sektor ekonomi yang berkembang seperti perlombongan dan perladangan bagi tujuan eksport. Perkembangan ini telah mendorong pemodal mendesak British supaya campur tangan di negeri-negeri Melayu seperti Perak, Selangor dan Sungai Ujong sekitar tahun 1875. Campur tangan British Secara tidal langsung telah mengubah kependudukan akibat daripada kemasukan buruh-buruh asing dalam sektor pekerjaan.
Kemasukan buruh Cina untuk bekerja di lombong telah di bawa masuk oleh pemodal Cina. Perkembangan industri perlombongan dan penemuan kawasan lombong di Lembah Kinta dan Larut menyebabkan kehadiran kira-kira 80 000 orang Cina menjadi buruh ikatan. Kehadiran buruh Cina ini adalah rentetan daripada dasar British iaitu sistem ekonomi bebas menyebabkan lebih banyak imigran Cina di bawa masuk. Di samping itu, pengenalan kepada undang-undang dan peraturan imigrasi menyebabkan lebih ramai imigran Cina datang ke Malaysia. Keadaan ini telah mendorong wujudnya kelompok masyarakat Cina yang bekerja di kawasan lombong yang memisahkan mereka daripada masyarakat pribumi.
Perkembangan sektor perladangan telah mendorong pemodal Eropah membawa masuk buruh India untuk bekerja di ladang milik pemodal Eropah. Kemasukan buruh India ini adalah berdasarkan sistem Kangani kerana kaedah ini dilihat lebih murah dan bebas daripada kawalan serta pemeriksaan kerajaan. Di samping itu, buruh India juga dibawa masuk melalui pinjaman, undang-undang dan subsidi juga diberikan untuk tambang. Mengikut Kernial Sandhu, kemasukan buruh India juga kerana dasar Inggeris yang mahu mengimbangi buruh Cina. Perkara ini secara tidak langsung telah mendorong perubahan kependudukan di Malaysia kerana keutamaan orang India bekerja di ladang dan orang Cina menjadi pelombong.
Selain itu, kemasukan orang Melayu yang berasal daripada dari kawasan sekitar Malaysia telah mengubah corak kependudukan di Malaysia. Kedatangan orang Melayu melalui beberapa cara iaitu menggunakan agen atau datang dengan sendiri. Agen-agen yang terdiri daripada syeikh-syeikh haji bertanggungjawab menguruskan perusahaan mengimport buruh Indonesia ke Tanah Melayu. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan kehadiran buruh-buruh dari Jawa mula tiba di Sabah pada tahun 1882, iaitu seramai 70 orang yang dibawa masuk oleh agen Kompeni bernama W.H. Read. Kedatangan mereka adalah untuk menjalankan kegiatan pertanian dan ekonomi berbentuk sara diri kerana golongan ini diperuntukkan tanah Melayu di bawah undang-undang tanah adat Melayu. Kemasukan imigran telah memberi kesan dalam struktur kependudukan di Malaysia kerana kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh golongan ini seperti Cina di lombong, India di ladang dan Melayu mengamalkan ekonomi sara diri.

Masyarakat Majmuk
Kemasukan Imigran telah mendorong pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum di Malaysia. Kemasukan kaum Cina dan India yang dibawa masuk oleh pemodal Cina dan eropah untuk bekerja di sektor perlombongan dan perladangan telah mewujudkan kepelbagaian etnik. Menurut J.S. Furnivall, masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang tinggal berkelompok mengikut kaum dalam unit politik yang sama dan setiap kelompok mengamalkan agama, adat resam, bahasa, pemikiran, kerjaya dan cara hidup sendiri. Perhubungan mungkin wujud antara satu sama lain tetapi hanya di pasar atau kedai yang menjalankan urusan jual beli.
Dasar imigran British menggalakkan imigran Cina dan India berhijrah dan mencuba nasib di Tanah Melayu peluang pekerjaan yang ditawarkan. Kemasukan golongan imigran yang semakin pesat telah memecahkan dominasi orang Melayu di Malaysia kerana sebelum kedatangan British masyarakat Melayu merupakan satu rumpun bangsa yang mengamalkan pertanian sara diri. Kesan imigrasi dapat dilihat di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) pada tahun 1898 yang menunjukkan perbezaan yang jelas dalam pertambahan penduduk. Masyarakat Peribumi meningkat sebanyak 34.9 peratus, Cina naik sebanyak 83.4 peratus dan India peningkatannya mencecah 188.8 peratus. Kedatangan imigran Cina, India dan imigran dari Kepulauan Melayu ke Tanah Melayu telah membentuk satu masyarakat majmuk serta organisasi sosial dan budaya yang berbeza.
Dasar Politik
Amalan sistem pentadbiran yang bercorak feudal iaitu masyarakat Melayu yang berajakan Sultan dan menghormati kepimpinan ketua seperti penghulu telah mendorng British untuk berbaik dengan Sultan dan ketua orang Melayu. Campur tangan British telah memperkenalkan Sistem Residen untuk menjamin kepentingan mereka di Tanah Melayu tanpa mengabaikan kuasa Sultan yang masih berperanan dalam soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Rentetan itu, kuasa Sultan dan penghulu yang dikekalkan menyebabkan masyarakat Melayu di kawasan pedalaman khususnya tidak merasai sangat kedatangan British. Hal ini disebabkan oleh British yang meneruskan dasar berbaik-baik dengan Raja-raja Melayu dan campur tangan yang minimum dengan kaum petani Melayu. Kesannya, masyarakat Melayu kekal menjadi masyarakat tani dan tinggal di kampung kerana dasar berbaik-baik British.
Masyarakat Cina yang datang ke Tanah Melayu ditadbir oleh ketua yang dikenali sebagai kapitan. Kapitan bertanggungjawab menjaga kepentingan masyarakat Cina yang terdiri daripada pelbagai suku yang menggunakan dialek yang berbeza seperti Hakka, Hokkien, Hainan dan sebagainya. Penggunaan dialek yang berbeza dan tidak fasih berbahasa Melayu menyukarkan proses integrasi kaum antara orang Cina dengan masyarakat sekelilingnya. Keadaan bertambah parah apabila golongan Cina yang berlainan suku membentuk kongsi gelap seperti Ghee Hin yang memberi kesan kepada dasar kependudukan kerana kongsi gelap sering bertelagah antara satu sama lain. Permasalah ini memerlukan tindakan kapitan yang bertanggungjawab menjaga keselamatan dan peluang ekonomi buruh Cina berdasarkan undang-undang dan peraturan imigrasi Tanah Melayu serta dasar penhijrahan British liberal. Keadaan yang stabil di bawah kekuasaan kapitan mendorong kemasukan lebih ramai buruh Cina yang mengubah dasar kependudukan di Malaysia.
Kemasukan buruh India adalah disebabkan oleh perkembangan sektor perladangan dan keperluan pemodal Eropah terhadap buruh ini untuk bekerja di ladang gambir, tebu, kopi dan teh. Cara kemasukan India ke Tanah Melayu dengan pelbagai kaedah seperti Sistem Kontrak dengan bantuan British. Kesannya, corak politik yang diperkenalkan menyebabkan buruh India yang semakin ramai telah mendiami kawasan ladang, Cina menguasai kawasan lombong dan masyarakat Melayu kekal di dalam aktiviti pertanian.

Petempatan dan Ekonomi
Sememangnya, petempatan sering berkait rapat dengan ekonomi. Jika sesuatu kawasan berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi maka secara automatik petempatan akan wujud. Kawasan yang mempunyai potensi ekonomi yang baik akan cepat berkembang untuk menjadi pusat petempatan. Namun, amalan pecah dan perintah telah mengasingkan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia berdasarkan kegiatan ekonomi yang dijalankan.
Umumnya, masyarakat Melayu lebih tertumpu di kawasan pedalaman untuk menjalankan ekonomi yang bersifat sara diri. Hal ini berikutan British mengamalkan pemerintahan yang cekap dengan menegakkan undang-undang dan peraturan seperti memperuntukan tanah adat kepada golongan orang Melayu untuk menjalankan aktiviti pertanian. Peruntukan undang-undang ini menyebabkan wujud petempatan orang-orang Melayu di pedalaman dan kampung-kampung dan terpisah daripada masyarakat India dan Cina. Walau bagaimanapun, terdapat sekelompok kecil orang Melayu yang menetap di bandar yang terdiri daripada golongan bangsawan dan pentadbir.
Masyarakat Cina pula lebih tertumpu di kawasan perlombongan walaupun terdapat sesetengahnya bekerja di kawasan perladangan. Sektor perlombongan yang berkembang berikutan permintaan bijih timah pada tahun 1880-an telah menyaksikan perkembangan petempatan di kawasan pantai barat Tanah Melayu mendorong kedatangan buruh Cina yang ramai pada tahun 1899 yang dianggarkan seramai 100 000 orang tiba di NNMB. Kedatangan semakin ramai buruh Cina telah mendorong perkembangan petempatan yang akhirnya menjadi bandar. Hal ini dapat dibuktikan dengan kewujudan bandar seperti Kuala Lumpur hasil daripada perkembangan petempatan di kawasan perlombongan bijih timah. Keadaan ini telah menyebabkan kawasan bandar dimonopoli oleh orang Cina.
Berbeza dengan masyarakat India, kemasukan orang India adalah untuk bekerja di kawasan ladang seperti kopi. Hal ini menyebabkan mereka mendirikan petempatan di kawasan ladang yang didiami. Apabila kopi menjadi tanaman komersial menyebabkan pemodal Eropah membawa masuk buruh Tamil untuk bekerja di ladang kopi khususnya di negeri Selangor. Hal ini secara tidak langsung mewujudkan sebuah petempatan masyarakat India di kawasan ladang. Di samping itu, orang India turut menjadi buruh untuk membina landasan kereta api. Antara projek jalan kereta api yang dibina ialah menghubungkan Johor Bahru dengan Gunung Pulai (1869), Taiping dengan Kuala Sepetang (1882), Kuala Lumpur dengan Pelabuhan Kelang (1886) dan Seremban dengan Port Dickson (1893). Hal ini sekaligus mewujudkan petempatan yang terpisah dari masyarakat Melayu, India dan Cina. Secara keseluruhannya, petempatan dan ekonomi menyebabkan berlakunya perubahan struktur kependudukan kerana pengasingan yang berlaku iaitu Melayu tinggal di kampung, Cina di bandar dan India kekal di ladang.

Pendidikan
Pendidikan merupakan kepada asas pembentukan perpaduan. Namun yang mendukacitakan sistem pendidikan vernekular yang diperkenalkan oleh British mewujudkan jurang yang amat ketara telah mengubah struktur kependudukan di Malaysia. Sekolah Melayu yang ditubuhkan oleh British adalah untuk memberi kemahiran membaca, menulis dan mengira. Penubuhan sekolah ini telah bermula pada tahun 1821 apabila Penang Free School membuka cawangannya di gelugor dan diikuti dengan penubuhan Sekolah Melayu di Teluk Belanga (1855) dan di Kampung Gelam (1856). Kesannya, sistem pendidikan ini telah mengekalkan masyarakat Melayu berada di kawasan pedalaman dan kampung.
Penubuhan sekolah vernakular Cina bermula di Melaka pada 1815. Kebanyakan sekolah Cina yang ditubuhkan secara persendirian menggunakan premis perniagaan, rumah kediaman, bangunan tokong yang disumbangkan oleh orang perseorangan atau persatuan yang mewakili suku kaum Cina tertentu seperti Hakka, Hokkien dan sebagainya. Hampir semua sekolah Cina berkembang dengan pesat di bandar besar di Pantai Semenanjung Malaysia Barat seperti Kulala Lumpur, Johor Baharu, Ipoh serta Taiping. Kewujudan sekolah vernakular Cina disebabkan kesedaran masyarakat Cina tentang kepentingan pendidikan dan kaedah pendidikan yang digunakan bertulang belakangkan falsafah pendidikan moden yang berasal dari negara China. Pendidikan lebih cenderung untuk meningkatkan kemahiran dan penguasaan dalam bidang matematik, sains, dan sebagainya. Di samping itu, penubuhan sekolah Tamil bermula di Pulau Pinang dan Perak oleh pihak Syarikat Perladangan Eropah. Kehadiran pihak Inggeris yang membuka ladang teh dan kopi secara besar besaran turut merancakkan penubuhan sekolah vernakular Tamil di kawasan ladang ladang kepunyaan pemodal Eropah. Namun pada peringkat awal pendidikan Tamil tidak dipentingkan
Pengasingan sistem pendidikan Melayu, Cina dan India memberikan kesan terhadap struktur kependudukan di Malaysia. Akibat kewujudan sistem ini yang kurang mempunyai sistem kawalan peringkat pusat telah menyebabkan konsep intergrasi atau perpaduan kaum sukar dilaksanakan. Pendidikan vernekular yang diperkenalkan oleh British melengkapkan amalan ‘pecah dan perintah’ yang bertujuan mengekalkan para petani Melayu dan pekerjaan tradisi mereka dan menghadkan buruh imigran di lombong-lombong dan ladang-ladang atau perniagaan runcit di bandar. Perbezaan ini telah mencetuskan satu garis pemisah dalam struktur kependudukan di Malaysia berdasarkan pengasingan pendidikan iaitu masyarakat Melayu kekal di kampung sebagai petani, masyarakat Cina menguasai bandar dengan aktiviti perniagaan dan perlombongan serta perladangan secara tradisinya dipegang oleh orang India.

Kesimpulan
Perkembangan politik dan ekonomi di negeri-negeri Melayu kerana pelaburan semakin giat ekoran kemajuan dalam perusahaan bijih timah dan tanam-tanaman seperti kopi. Pembangunan ekonomi ini telah mendorong kemasukan buruh-buruh yang ramai untuk bekerja dalam sektor ekonomi telah menyebabkan berlaku perkembangan petempatan dan akhirnya muncul perbandaran. Namun, di sebalik kebaikannya, berlaku ketidakseragaman pengagihan kekayaan antara negeri itu sendiri yang telah membawa perubahan dalam struktur kependudukan di Malaysia.
Amalan ‘pecah dan perintah’ British telah membentuk kawasan petempatan yang berasingan antara ketiga-tiga kaum yang utama. Sebahagian besar orang Melayu kekal dengan kegiatan ekonomi di luar bandar sebagai petani dan nelayan. Orang Cina tertumpu di kawasan bandar menjadi peniaga dan pelombong, manakala orang India menetap dan bekerja di ladang. Situasi ini telah mengubah struktur kependudukan di Malaysia yang pada awalnya dimonopoli oleh orang Melayu. Dasar British yang memisahkan kaum Melayu dan bukan Melayu ini telah melahirkan satu masyarakat majmuk dan kepelbagaian budaya dalam kalangan penduduk berbilang kaum di Malaysia, selaras dengan dasar British yang ingin melihat setiap kaum terus mengekalkan identiti kaum masing-masing. Jelaslah bahawa dasar ekonomi dan politik telah mengubah struktur kependudukan Malaysia pada kurun ke-19.

Bibliografi
Azmah Abdul Manaf, 2001, Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, 1983, Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur, Macmillan Publishers (M) Sdn. Bhd.

Cheah Boon Kheng dan Abu Talib Ahmad, 1990, Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara Lain, Selangor, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Cowan C.D. 1970, Tanah Melayu Kurun Kesembilan-Belas: Asal-Usul Penguasaan Politik British, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Joginder Singh Jessy, 1978, Sejarah Tanah Melayu (1400-1959), Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Isa Othman, 2002, Sejarah Malaysia (1800-1963), Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Ooi Jin Bee, 1968, Bumi, Pendudok dan Ekonomi di Tanah Melayu, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ruslan Zainuddin, 2004, Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur, Penerbit Fajar Bakti.

Sarjit Singh, 2006, Hubungan Etnik di Malaysia, Kuala Lumpur, Oxford Fajar.

Sufean Hussin, 1996, Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
Posted by Mustakim Bin Suhaili
Perpaduan Pictures, Images and Photos

Masyarakat imigran seperti yang kita fahami ialah masyarakat India dan China sahaja disebabkan mereka merupakan agen terpenting kepada kronologi proses pembangunan negara secara amnya dari sudut politik, ekonomi dan sosial. Umum mengetahui bahawa antara penyebab kepada berlakunya penghijrahan para penduduk di China dan India ke Malaysia adalah disebabkan oleh beberapa perkara. Penghijrahan atau yang dikatakan imigrasi ini berlaku disebabkan oleh permasalahan ekonomi yang teruk misalnya di China, masalah bencana alam yang teruk serta parah bagai retak menunggu belah dan akibat daripada bencana alam yang sering melanda China seperti banjir besar telah meranapkan industri pertanian yang menjadi teras utama kepada kegiatan ekonomi kebanyakan masyarakat China. Perkara ini telah menyebabkan masyarakat China yang rata-ratanya mengamalkan kehidupan berorientasikan pertanian mengalami masalah ekonomi.

Selain itu, disebabkan pertambahan mahupun lebihan penduduk di China yang tidak terkawal telah menyebabkan permintaan untuk memenuhi kekosongan tenaga kerja sama ada dalam bidang profesional ataupun tidak melebihi kuantiti penawaran pekerjaan oleh kerajaan China. Jelasnya masalah-masalah tersebutlah yang menjadi pemangkin kepada berlakunya migrasi penduduk China ke Tanah Melayu namun sesetengah tokoh seperti Victor Purcell menegaskan sebenarnya bukanlah disebabkan masalah ekonomi menyebabkan masyarakat China datang berhijrah ke Tanah Melayu kerana majoritinya adalah berasal dari kawasan yang lebih baik keadaannya di bahagian selatan China iaitu Kwantung dan Fukien. Sebaliknya penghijrahan berlaku disebabkan kerana jalinan perdagangan yang sudah lama terjalin antara kawasan tersebut dengan negeri-negeri Melayu. Hal ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat China kerana mereka sudah sebati dengan keadaan Tanah Melayu di samping pendirian China yang sememangnya menggalakkan penduduknya untuk berhijrah dalam membantu negara itu melenyapkan virus pengangguran yang dikhuatiri boleh mempengaruhi pola perkembangan ekonomi negara China.

Angin transformasi atau perubahan yang melanda arena politik dan ekonomi di India dikatakan telah menjadi batu loncatan atau pencetus kepada fenomena penghijrahan atau migrasi penduduk India ke negara kita. Revolusi Perindustrian yang telah berjalan secara rancak berbaur hangat di Eropah telah menyebabkan orang Inggeris yang telah lama menguasai ekonomi India membawa buruh-buruh India bagi memenuhi tuntutan tenaga kerja yang sangat diperlukan di Tanah Melayu. Selain itu, amalan kasta yang diamalkan di India turut menyumbang kepada faktor penghijrahan mereka. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat India mengamalkan corak hidup yang agak berlainan berbanding tempat lain dan ianya dilihat sebagai tindakan yang berbentuk penindasan semata-mata. Golongan yang berada di kasta yang tinggi dihormati dan disanjung manakala golongan kasta yang rendah ditindas dan dizalimi. Golongan ini juga tidak mendapat peluang dalam segala bidang berbanding golongan kasta yang tinggi. Sebagai inisiatif, mereka akhirnya berhijrah ke Tanah Melayu untuk menyelamatkan diri daripada menanggung seksaan berterusan. Peningkatan prestasi ekonomi di Tanah Melayu dalam kekuasaan Inggeris telah menarik minat orang India untuk menjadi buruh terutamanya di ladang-ladang getah. Namun penempatan imigran China dan India ini tidaklah kekal kerana telah berlaku fenomena kemelesetan ekonomi pada awal abad ke 20 yang mempengaruhi ekonomi di Tanah Melayu. Implikasinya ialah ramai pekerja diberhentikan yang menjurus kepada berlakunya pengangguran dan mereka akhirnya mengambil tindakan untuk meninggalkan Tanah Melayu ke negara asal mereka. Terdapat juga yang berhijrah ke tempat yang lain dan ada juga yang memilih untuk terus menetap di Tanah Melayu.

Berhubung dengan sistem penghijrahan yang diamalkan, terdapat beberapa sistem yang diamalkan oleh beberapa pihak yang bertanggungjawab. Antaranya ialah sistem kredit yang merupakan sistem terawal dalam membawa imigran dari China. Broker atau orang tengah akan menggunakan pelbagai cara sekalipun untuk membawa seberapa banyak rakyat China datang ke Tanah Melayu dan ini menjadikan komisen mereka meningkat sekali gus memperoleh keuntungan yang besar. Selain itu, terdapat juga sistem lain iaitu sistem kontraktor. Sistem ini turut dikenali sebagai sistem rumah kongsi di mana para buruh dikawal oleh kontraktor Cina yang akan diletak dalam sebuah rumah kecil dan akan dilepaskan setelah diambil bekerja oleh mana-mana majikan. Terdapat juga sistem sewa yang mirip kepada sistem kredit yang berorientasikan penindasan. Buruh-buruh terikat kepada majikan masing-masing Buruh –buruh ini juga dikawal oleh kheh-tau iaitu ketua yang selalu menindas para buruh yang di bawah kawalan mereka. Bagi buruh India pula, mereka diambil bekerja di Tanah Melayu melalui sistem buruh kontrak. Sistem ini dapat disamakan dengan sistem yang digunakan untuk mengambil orang Cina iaitu sistem kredit. Selain itu, buruh dari India ini diambil untuk datang bekerja di Tanah Melayu melalui sistem Kangani. Sistem ini akan dikawal oleh seorang Kangani yang bekerja dengan majikan dan akan menjalankan proses merekrut pekerja yang didapati berkebolehan. Berlaku juga unsur penindasan apabila majikan akan menyerahkan gaji kepada Kangani untuk diserahkan kepada pekerja dan Kangani akan mengambil kesempatan terhadap pekerja. Terdapat banyak persamaan dalam pengambilan buruh Cina dan India. Pertamanya wujud orang tengah yang memainkan peranan penting. Keduanya terdapat unsur penindasan sama ada dari majikan atau orang tengah terhadap buruh dan ketiganya dari segi keterikatan buruh dengan para majikan.

Terdapat dua jenis corak kehidupan masyarakat imigran di Tanah Melayu berdasarkan jangka waktu kedatangan. Bagi yang datang sebelum abad ke-19 ke negeri-negeri selat menjalankan perniagaan sendiri, corak kehidupan lebih baik dan mampu menyediakan pendidikan Inggeris kepada anak. Berbeza dengan buruh-buruh yang direkrut, berlaku penindasan dalam kehidupan. Amalan kehidupan masyarakat imigran sehingga ke tahun 1930-an masih menumpukan taat setia kepada negara asal. Amalan-amalan seperti berpakaian, makanan, bahasa pertuturan dan agama mengikut budaya mereka sendiri. Dalam aspek berpakaian, pakaian yang digunakan adalah seperti negara asal yang mana kaum perempuan cina memakai ceongsam dan kaum perempuan India memakai sari. Dari aspek bahasa pertuturan, masyarakat imigran Cina bertutur dalam bahasa hokkien, mandarin dan kantonis manakala masyarakat India dalam bahasa tamil dan malayalam. Masyarakat imigran mengikuti segala pergolakan politik atau apa yang berlaku berkenaan politik negara asal mereka. Dalam aspek pendidikan, sikap masyarakat cina yang berorientasikan negara asal lebih ketara dari imigran India. Mereka sanggup mengeluarkan belanja yang besar untuk mendirikan sekolah cina dan mengimport guru-guru dari cina. Masyarakat India tidak pernah menyediakan pendidikan untuk anak-anak kerana di kawasan estet tempat tinggal mereka telah disediakan kemudahan pendidikan. Satu lagi kehidupan sosial masyarakat cina yang berorientasikan negara asal mereka ialah kewujudan kongsi gelap. Pada awalnya kewujudan kongsi gelap berkaitan keagamaan dan kebajikan satu-satu puak tetapi berubah menjadi pertubuhan yang bersifat jenayah.

Akibat kemasukan masyarakat imigran ke Tanah Melayu juga memberi kesan terhadap masalah sosial. Masalah sosial yang berlaku antaranya pelacuran dan ketagihan. Pelacuran berlaku kerana biasanya buruh yang berhijrah ke Tanah Melayu adalah lelaki dan ada pihak yang mengambil kesempatan dengan membawa masuk wanita-wanita dari cina untuk dijadikan pelacur. Pelbagai langkah diambil bagi membendung masalah ini antaranya dengan menggalakkan pengambilan buruh wanita yang membolehkan mereka datang dengan suami untuk bekerja di tanah Melayu. Ketagihan juga ketara yang mana masyarakat imigran cina dengan candu dan masyarakat imigran India dengan todi.
Masalah-masalah yang berlaku di kalangan masyarakat imigran berpunca dari beberapa sebab antaranya corak pengambilan mereka ke Tanah Melayu. Corak kehidupan masyarakat imigran yang berdasarkan pengelompokan kaum yang mana masyarakat cina tinggal di bandar-bandar dan masyarakat India di ladang-ladang telah menimbulkan masalah integrasi kaum yang akhirnya memberi kesan jangka masa panjang terhadap kehidupan kaum di Tanah Melayu.

perpaduan Pictures, Images and Photos


ULASAN

Sememangnya tidak dapat disangkal bahawa kedatangan para imigran dari China dan India ke negara telah mengukir beberapa tinta yang amat bermakna dalam rentetan negara kita menuju ke arah kemajuan dan pembangunan dari setiap aspek meliputi politik, ekonomi dan sosial. Segelintir berpendapat disebabkan negara kita adalah aman daripada ancaman peperangan dan kekacauan telah menyebabkan ramai masyarakat berhijrah ke negara kita terutamanya dari kawasan yang dikatakan telah menerima proses pembentukan tamadun yang lebih awal dari negara kita iaitu India dan China. Selain itu, disebabkan negara kita kaya dengan sumber hasil bumi yang sangat diperlukan oleh masyarakat Eropah terutamanya dikatakan penyumbang kepada berlakunya penghijrahan beramai-ramai masyarakat India dan China.

Setelah membuat perincian yang teliti dalam sinopsis masyarakat imigran ini terutama yang datang dari China, saya tidak menyetujui beberapa aspek mahupun pendapat penulis yang membabitkan sebab-sebab kedatangan imigran tersebut iaitu China ke negara kita. Penulis ada menyatakan bahawa sememangnya masyarakat dari China terutamanya datang berhijrah disebabkan faktor ekonomi semata-mata. Kalau kita kaji dengan mendalam, kita boleh melihat secara terang bahawa kebanyakan yang datang berhijrah ialah berasal dari selatan China iaitu Kwangtung dan Fukien dan penulis menyatakan kawasan tersebut merupakan kawasan yang kaya dengan sumber ekonomi berasaskan pertanian di samping tidak dilanda masalah-masalah bencana alam seperti banjir seperti di utara China. Saya melihat dan mengkaji berdasarkan beberapa pendapat penulis lain tentang ini menyatakan bahawa kebanyakan yang berhijrah dari Kwangtung dan Fukien sebenarnya mengalami masalah keperitan hidup yang tinggi walaupun wilayah tersebut tidak dilanda masalah banjir. Kita seharusnya faham apa itu konsep “keperitan hidup” kerana kita tidak boleh menilai keperitan hidup itu dari aspek ekonomi sahaja. Hal ini berikutan masalah atau keperitan hidup yang dialami mungkin juga berlaku disebabkan oleh keadaan yang huru-hara dan tidak tenteram. Walaupun memperoleh sumber rezeki yang melimpah ruah, tidak semestinya hidup setiap individu mahupun masyarakat itu bahagia kerana faktor keamanan dan keharmonian juga merupakan aspek yang terpenting dalam menentukan keselesaan hidup. Selain itu, berlakunya penghijrahan mereka bukanlah disebabkan faktor ekonomi akan tetapi disebabkan jarak perjalanan yang tidak jauh di samping penggunaan teknologi dalam perkapalan atau pengangkutan menyumbang kepada berlakunya penghijrahan masyarakat dari China.

Selain itu, penulis turut menyatakan bahawa kebanyakan imigran terutamanya dari China yang kembali semula ke tempat asal disebabkan kemelesetan ekonomi dunia yang juga telah menjejaskan ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke 20. Impaknya kepada para imigran ialah banyak dalam kalangan mereka yang diberhentikan kerja bagi mengelakkan kerugian oleh majikan. Namun begitu terdapat juga faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka kembali semula ke China. Jika kita meneliti aspek kepercayaan masyarakat China secara spesifik, kita akan dapat menilai betapa mereka memegang teguh kepercayaan dan ajaran yang diwarisi dari nenek moyang mereka lagi. Sebagaimana yang kita ketahui, imigran ini datang untuk menyelesaikan beberapa kemelut ekonomi yang melanda mereka dan mereka mengambil inisiatif sendiri dengan berhijrah ke negara kita. Apabila dirasakan sudah cukup keperluan yang diusahakan, maka mereka akan kembali semula ke China. Oleh sebab itulah kebanyakan sarjana menggunakan istilah huaqiao yang merujuk kepada pemastautin sementara. Purcell juga ada menyatakan bahawa orang Cina sebenarnya mempunyai kewajipan untuk upacara pemujaan nenek moyang mereka dan sekiranya mereka sering berjauhan meninggalkan pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang, mereka dianggap berdosa besar. Oleh sebab itulah orang Cina yang datang berhijrah ke negara kita kebanyakannya tidak menetap terus dan natijahnya kita dapat menyimpulkan bahawa sememangnya pegangan terhadap kepercayaan kendiri masyarakat China amatlah kuat dalam jiwa mereka.

Satu lagi persoalan yang sering bermain di dalam ruang dimensi minda saya ketika menganalisis beberapa kenyataan penulis ialah dalam aspek kaedah atau penyelesaian masalah oleh pihak tertentu dalam menangani masalah pelacuran yang berleluasa dalam kalangan imigran Cina. Saya amat tidak bersetuju dengan cara membawa bersama-sama isteri mereka ketika proses merekrut para buruh datang ke negara ini. Sebenarnya langkah sebegini tidak mendatangkan apa-apa kesan yang positif kerana tidak semestinya dengan adanya isteri dapat menghalang suami mereka daripada melibatkan diri dalam kegiatan pelacuran di Tanah Melayu ketika itu. Sejarah telah membuktikan betapa masyarakat Cina terkenal dengan amalan memiliki perempuan simpanan walaupun mempunyai isteri yang sah. Ini berlaku ketika semasa kerancakan pemerintahan Dinasti tradisional China di mana para pegawai istana yang berjaya berkhidmat dengan maharaja akan dikembiri atau dikasi untuk mengelakkan berlakunya aktiviti gangguan seksual oleh para pegawai dengan dayang-dayang istana. Perkara ini menunjukkan kepada kita bahawa sememangnya orang Cina mempunyai amalan yang bersifat negatif iaitu keganasan seksual secara berleluasa. Walaupun orang Cina sudah mempunyai isteri, mereka masih mengamalkan aktiviti pelacuran dan kebanyakan Maharaja China telah menunjukkan contoh teladan kepada rakyat dengan memiliki seberapa banyak gundik atau perempuan simpanan sama ada Maharaja sudah beristeri ataupun tidak. Bagi mereka, asalkan Maharaja memerintah secara adil mengikut etika panduan ajaran Konfusius, maka mereka akan mentaati Maharaja tersebut. Kesimpulannya penyelesaian masalah pelacuran tidak dapat diselesaikan dengan cara yang disyorkan oleh penulis kerana sejarah membuktikan seorang permaisuri pun tidak dapat menghalang tindakan suaminya untuk memiliki ramai gundik.

Tambahan pula, menurut pakar motivasi tersohor di Malaysia iaitu Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah, lelaki normal sememangnya mempunyai nawaitu atau keinginan untuk berkahwin lebih daripada satu tetapi malangnya bagi masyarakat Cina yang bukan Muslim tidak dapat berbuat demikian. Hal ini berikutan pegangan agama mereka yang tidak membenarkan mereka memiliki ramai isteri dan sebagai alternatif untuk memenuhi keinginan mereka, memiliki perempuan simpanan adalah jawapan kepada keinginan mereka itu. Menurut Islam pun, masalah ini tidak akan selesai sekiranya tidak berlandaskan hukum syarak dan ajaran Islam mengikut acuan Nabi Muhammad kerana tidak ada kejayaan dalam sesuatu perkara jika tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad S.A.W.
Satu lagi persoalan yang berlegar-legar dalam kotak pemikiran saya ialah berkenaan dengan cara kerajaan yang saya rasai amat tidak rasional dalam menangani isu berkaitan todi. Adakah patut kerajaan membiarkan amalan meminum todi oleh masyarakat India ketika di awal waktu hanya kerana berasakan amalan tersebut tidak akan mendatangkan apa-apa kesan negatif terhadap negara kita secara amnya? Bukankah kita sering diperdengarkan pelbagai tamsilan oleh orang-orang tua kita seperti “mencegah lebih baik daripada mengubati” ataupun “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Inilah akibatnya jika kita tidak membuat tindakan sejak dari awal lagi kerana sekiranya kerajaan berpandangan jauh dalam isu ini, pastinya masalah sosial akibat daripada amalan peminuman todi ini tidak berlaku. “Sudah terhantuk baru tengadah”. Sengaja dipetik peribahasa ini bagi menginterpretasikan reaksi kerajaan setelah masalah ini semakin parah dan menjadi-jadi. Sepatutnya kerajaan haruslah tidak sewenang-wenangnya memberikan lesen penjualan todi secara aktif kepada pihak-pihak tertentu kerana ini akan menggalakkan aktiviti negatif berlaku seperti budaya lepak, pergaduhan dan seumpamanya yang masih kekal sehingga sekarang. Kita seharusnya menjadikan sejarah sebagai pengajaran dan sebab itulah pakar sejarawan negara kita seperti Prof. Emeritus Dr. Khoo Khay Kim menasihati para pemimpin negara untuk menghayati sejarah agar tidak melanggar etika kehidupan sebagai manusia.

Terdapat lagi bukti bahawa sememangnya minuman yang memabukkan adalah faktor berlakunya peningkatan kadar jenayah. Di barat misalnya, arak dikatakan punca kejadian kes jenayah meningkat secara mendadak. Institute of Alcohol Studies melaporkan 60-70% kes pembunuhan, 75% kes pukul, dan 50% kes serangan di UK berlaku kerana pengaruh arak. Pada tahun 1997, Setiausaha negara UK turut mengakui bahawa 1.5 juta keganasan berlaku disebabkan oleh pengaruh arak. Setiap minggu, kebanyakan penduduk meninggalkan kota dan bandar kerana takut diserang dan diancam oleh golongan muda yang mabuk. Sekali lagi ditegaskan bahawa sememangnya kerajaan telah membuat langkah yang sumbang dalam menangani masalah berkaitan Todi ini dan amalan ini berterusan sehinggalah sekarang walaupun umum mengetahui bahawa negara kita telah diisytiharkan sebagai negara Islam Hadhari yang bermaksud Islam yang bertamadun tinggi. Saya ingin mempersoalkan adakah dengan cara ini kita dianggap bertamadun dalam aspek hukum Islam? Sedangkan Islam yang sudah lama maju atau bertamadun ketika zaman Nabi 100% mengharamkan arak dalam negara Madinah. Inikah dikatakan tamadun? Adakah para pemimpin kita faham apa itu tamadun? Masih lagi terngiang-ngiang di gegendang telinga saya ketika salah seorang pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam kuliahnya iaitu Dr. Suhaimi menerangkan konsep tamadun menurut pelbagai ruang lingkup atau perspektif. Menurutnya, tamadun itu terbahagi kepada dua iaitu kebendaan dan bukan kebendaan. Jelasnya negara kita sejak dulu hanya mengambil prospek tamadun dari segi kebendaan iaitu kemajuan secara zahir atau fizikal tanpa memikirkan tamadun dari segi bukan kebendaan yang melibatkan mentaliti serta pemikiran.

Kalau betullah ingin bertamadun, janganlah bersikap berat sebelah dan seharusnya mempertimbangkan segala perkara agar tidak berat sebelah. Tokoh Barat pun mengagumi langkah-langkah yang dibuat oleh Nabi Muhammad dalam mengekalkan kemajuan negara Madinah tanpa membelakangkan hukum Allah malah diiktiraf sebagai sistem yang paling adil, bijaksana dan paling ilmiah dari seorang yang hebat. Secara konklusinya dalam menegakkan keadilan dan menangani masalah sosial daripada berlarutan, negara harus bertindak awal dan janganlah menunggu nasi menjadi bubur. Dengan langkah awal, pastinya masalah sosial seperti pelacuran, pergaduhan, maksiat dan sebagainya dapat dibanteras ke akar umbi.

BIBLIOGRAFI

Al-Quran dan Terjemahan, 2005. Bandung, Penerbit Diponegoro.

Aziah Tajuddin, Diarani Mat Adam, Ibrahim Ahmad,Mariam Mahmud,Mohd. Nor Abd. Ghani, Noresah Baharom, et al. (2002). Kamus Dewan (edisi ketiga). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dr. Danial Zainal Abidin(2008), Minda Muslim Super, PTS Milennia Sdn. Bhd.

Muhammad Yusoff Khandalawi (2004). Muntakhab Ahadith. Klang Book Centre.

Syaikh Muhammad Yusuf Al-Khandahlawy (1998).Sirah sahabat:keteladanan orang-orang di sekitar nabi ( Kathur Suhardi, terjemah).Darul Qalam.

Thock Ker Pong, Ketuanan Politik Melayu: Pandangan Kaum Cina, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005.

Institute of Alcohol Studies, Alcohol and Crime, October 2000, http:/acc. 25 June 2002.
Posted by Mustakim Bin Suhaili
Saya Anak Bangsa Malaysia Pictures, Images and Photos

PENGENALAN
Memetik pepatah Melayu yang mengatakan “bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Pepatah ini bermaksud bahawa dengan kesepaduan atau dan kerjasama dalam sesebuah komuniti mahupun organisasi akan membuahkan hasil yang lumayan lagi menguntungkan dan tanpa penyatupaduan akan menyebabkan kemunduran yang menjurus kepada kehancuran. British telah menjalankan beberapa dasar ekonomi dalam merealisasikan matlamat mereka yang berorientasikan kepada keuntungan semaksimum yang mungkin daripada kekayaan sumber bahan mentah di Tanah Melayu.

British telah memperkenalkan sistem residen di Tanah Melayu yang kemudiannya menjadi batu loncatan serta pencetus kepada pembentukan Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) pada tahun 1895. Sememangnya British mempunyai inisiatif tersendiri dalam memanipulasi masalah yang melanda mereka ketika permulaan proses penjajahan di Tanah Melayu. Akibat daripada dasar-dasar yang bercirikan ekonomi, wujud permasalahan dalam merealisasikan objektif ekonomi mereka. Ternyata masalah ini sebenarnya wujud hasil daripada dasar-dasar ekonomi British yang telah dilaksanakan di setiap negeri yang telah dikuasai.

Oleh sebab itulah untuk menyelamatkan krisis kantung pendapatan, British telah melancarkan Persekutuan iaitu menggabungkan keempat-empat negeri yakni Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan Perak dengan tujuan pentadbiran dan dasar-dasar ekonomi yang seragam dapat dilaksanakan. Dengan penyatupaduan antara setiap negeri maka segala masalah dapat diselesaikan secara kerjasama seterusnya membuktikan betapa rasionalnya pepatah di atas dalam konteks penyelesaian masalah dasar-dasar ekonomi British.

DASAR-DASAR EKONOMI BRITISH
Di sini akan diperincikan secara keseluruhan bagaimana akibat daripada dasar-dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh British di setiap negeri telah mendorong kepada pembentukan Persekutuan NNMB pada tahun 1895.

SISTEM RESIDEN
Menjelang tahun 1895, pegawai-pegawai British di Negeri-Negeri Selat (NNS) dan London mendapati sistem residen yang dijalankan tidak berjalan lancar dan dikhuatiri hasrat mereka akan sukar dicapai. Hal ini berikutan daripada setiap negeri yang telah berada dalam genggaman British ditadbir oleh seorang residen dan corak kemajuan adalah mengikut kebijaksanaan dan kemahiran residen. Dengan kata lain residen seumpama arkitek kepada proses kemajuan sesebuah negeri. Sekiranya residen itu sendiri terkial-kial dalam menjalankan dasar-dasar British maka objektif British pastinya terkubur.

Kita sedia maklum bahawa tiada wujud pun satu garis panduan kepada setiap residen yang dilantik dan tiadanya keseragaman dalam setiap negeri. Residen akan mengkoreksi minda mereka mengikut kepakaran masing-masing dalam menjalankan dasar British. Setiap perkara pula perlu mendapat persetujuan gabenor NNS dan Pejabat Tanah Jajahan di London. Kita dapat menilai bahawa semua ini akan mendatangkan masalah kerana apabila kepesatan dalam ekonomi semakin rancak, residen sepatutnya membuat keputusan segera tanpa persetujuan daripada NNS dan Pejabat Tanah Jajahan di London. Kesulitan ini akan mengundang kepada kerisauan para pedagang British yang mahu melabur di Tanah Melayu kerana mereka tidak mahu kelewatan pentadbiran residen dalam menguruskan hal berkaitan ekonomi sedikit sebanyak merugikan pelaburan mereka. Dapat kita lihat antara residen di Perak iaitu Hugh Low dan residen di Selangor iaitu J.G.Davidson. Kebijaksanaan Hugh Low menjalankan pentadbiran telah memajukan Perak dan berjaya melangsaikan hutang hanya dalam masa 6 tahun pemerintahannya. Berlainan pula dengan J.G.Davidson yang kurang disenangi rakyat kerana kurang berdiplomasi dalam pentadbiran sehingga wujudnya masalah yang mungkin menggagalkan objektif ekonomi British. Perkara ini berlaku kerana Hugh Low lebih berpengalaman dalam pergaulan dengan masyarakat Tanah Melayu dan pernah berkhidmat di Labuan selama 30 tahun berbanding dengan J.G.Davidson yang kurang arif tentang masyarakat Tanah Melayu. Ternyata kebijaksanaan residen amat penting dalam memainkan peranan memenuhi matlamat dan objektif ekonomi British.

Sistem pungutan cukai terutamanya telah menyebabkan kecelaruan atau huru-hara berlaku di sesetengah negeri yang ditadbir residen. Di Perak, Hugh Low telah berjaya mengekalkan sistem feudal masyarakat tradisional Melayu iaitu para pembesar menjalankan hasil kutipan cukai dalam bentuk tunai namun mereka diberi gaji atau elaun walaupun terikat dengan peraturan British. Tapi berlainan pula dengan halnya di Pahang iaitu residennya J.P.Rodger telah menghapuskan sistem feudal masyarakat Melayu secara langsung dengan melantik beberapa pegawai Inggeris untuk mengutip cukai dan ini telah menaikkan kemarahan rakyat Pahang terutamanya para pembesarnya seperti Dato Bahaman. Disebabkan pengambilalihan hak memungut cukai, Dato Bahaman memberontak dan untuk mengelakkan “pisang berbuah dua kali” seperti di Perak, British berasakan amat perlu untuk mewujudkan keseragaman pentadbiran setiap negeri bagi menjamin keamanan. Dari aspek keamanan pula timbul masalah British dalam meminimumkan kos kewangan dalam menampung dan membanteras pemberontakan setiap negeri. C.P.Lucas dalam laporannya menegaskan penubuhan persekutuan perlu dilihat dari segi aspek keselamatan negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat. British perlu mewujudkan satu pasukan keselamatan pertahanan dalam NNMB mengelakkan kerugian berlaku kerana British terpaksa mengeluarkan wang yang banyak untuk mengupah sepoi dari India dan Hong Kong dan mengimport bekalan senjata bagi mengatasi pemberontak di Perak dan Pahang.

Penubuhan Persekutuan akan mewujudkan tentera persekutuan sendiri yang akan dikerah semasa berlaku ancaman terhadap NNMB dan negeri-negeri yang dalam perjanjian tersebut akan memberikan sumbangan kewangan atau perkhidmatan dalam pertahanan . Oleh sebab itulah British berasakan keseragaman antara setiap negeri perlu diwujudkan dan garis panduan pentadbiran diseragamkan untuk melicinkan proses pentadbiran seterusnya mencapai objektif ekonomi British. Dengan adanya Persekutuan NNMB, setiap residen di setiap negeri akan tertakluk kepada peraturan dan panduan yang digubal. Penyelarasan dan keseragaman kuasa residen di setiap negeri akan menjamin kepada kejayaan objektif ekonomi British.

PERLOMBONGAN
Peribahasa “di mana ada gula di situ ada semut” memperlihatkan kepada kita dalam konteks ini kedatangan British ke Tanah Melayu sebenarnya telah didorong oleh kekayaan sumber bahan mentah terutamanya bijih timah di Tanah Melayu. Revolusi Perindustrian yang sedang rancak di Eropah telah menyebabkan persaingan antara kuasa-kuasa besar iaitu British, Jerman, Itali, dan Rusia. British sedar akan hal ini lalu mengambil keputusan untuk mencari tanah jajahan bagi menjamin bekalan bahan mentah secara berterusan.

Kekayaan hasil bijih timah yang terdapat di Tanah Melayu contohnya di Sungai Ujong (Negeri Sembilan), dan Larut (Perak) telah menyebabkan British mula menjalankan proses penjajahan yang bermatlamatkan ekonomi semata-mata. Objektif mereka ingin mendapatkan seberapa maksimum keuntungan dan bekalan bahan mentah dalam menjamin kedudukannya di Eropah. Pelbagai dasar yang telah dibuat antaranya membawa masuk imigran dari China sebagai tenaga kerja dalam perusahaan bijih timah. British juga memperkenalkan teknologi kapal korek dan enjin berwap yang dikatakan mampu memenuhi objektif ekonomi British berbanding cara melombong orang Cina. Teknologi ini berjaya meningkatkan produktiviti hasil bijih timah seterusnya meningkatkan hasil pendapatan British.

Walau bagaimanapun. hanya sesetengah negeri sahaja berjaya memenuhi objektif ekonomi British misalnya Perak dan negeri-negeri lain yang tidak seragam sistemnya mundur sedangkan ini bertentangan dengan objektif ekonomi British yang mahukan semua negeri maju agar pendapatannya meningkat. Oleh sebab itulah perlunya penyelarasan dan keseragaman setiap negeri kerana dengan adanya perkongsian idea dan teknologi dalam perlombongan bijih timah, maka objektif ekonomi British akan tercapai dan negeri yang sudah mengamalkan teknologi perlombongan boleh berkongsi dengan negeri-negeri yang belum mempraktikkannya dalam perlombongan bijih timah. Permasalahan ini hanya akan terjawab dengan adanya Persekutuan NNMB yang membolehkan interaksi ekonomi antara setiap negeri wujud.

KEMASUKAN BURUH
Kita sedia maklum bahawa British sememangnya mahu mendapatkan keuntungan semaksimum yang mungkin daripada perlombongan bijih timah dan oleh sebab itulah British telah menggalakkan para pemodal melalui undang-undang Tanah yang diperkenalkan dengan membuka lebih banyak kawasan baru untuk diterokai sumbernya. Campur tangan British dalam pentadbiran ekonomi selepas kedatangan residen menyebabkan pengenalan peraturan baru berkaitan dengan undang-undang tanah telah dalam memastikan eksploitasi ekonomi lebih berkesan.

Perspektif yang dilihat dalam buruh ini akan diperincikan daripada aspek sistem pengambilannya. Buruh cina yang diambil melalui beberapa sistem iaitu sistem tiket kredit. Sistem ini antara sistem terawal dalam pengambilan buruh dari China oleh para pemodal. Broker kuli yang bertindak sebagai orang tengah akan pergi sendiri ke China untuk merekrut seberapa banyak buruh ke Tanah Melayu. Di sinilah berlaku pengeksploitasian terhadap manusia iaitu broker tadi akan menggunakan pelbagai cara untuk memujuk rakyat China berhijrah contohnya penipuan. Perkara ini berlaku kerana prinsip “banyak untung, banyak komisen”. Keuntungan yang banyak akan diperoleh sejajar dengan jumlah buruh diperoleh. W.L.Blythe menyatakan sistem ini tidak ubah seperti perdagangan binatang dan melanggar asasi sebagai manusia. Ternyata penindasan terhadap buruh berlaku iaitu buruh-buruh dilayan secara kasar dan kebajikan mereka tidak dititikberatkan.

Begitu juga dengan pengambilan buruh dari India iaitu melalui buruh kontrak yang lebih menjurus kepada penindasan semata-mata. Sistem Kangani yang diwujudkan juga berorientasikan penganiayaan buruh-buruh. Kangani yang tidak bertanggungjawab akan menyeleweng gaji yang sepatutnya diberikan kepada para buruh dan buruh tersebut hanya diberi makan sahaja. Jelaslah sistem pengambilan buruh yang dijalankan telah menampakkan riak-riak penindasan dan cuba kita fikirkan sejenak dari sudut moral para buruh berkaitan dengan objektif ekonomi British. Seharusnya moral dan kebajikan para buruh perlu dijaga kerana ini mempengaruhi usaha ke arah merealisasikan objektif ekonomi British. Sekiranya buruh-buruh berasa tertekan dan kurang bermotivasi, bagaimanakah British mahu mencapai objektifnya andai produktiviti tidak memuaskan. Lebih ditakuti lagi sekiranya buruh tersebut melarikan diri akibat ditindas dan siapa lagi mahu mengerjakan kawasan perlombongan yang telah dibuka.

Oleh sebab itulah British menyedari akan hal ini dan perlunya penyelarasan dari segi undang-undang buruh ini dari segi pengambilannya dan kebajikan. Dengan penyelarasan serta pemantauan yang dijalankan, buruh-buruh tidak lagi tertindas dan lebih bermotivasi menjalankan kerja-kerja perlombongan seterusnya mencapai objektif ekonomi British melalui peningkatan hasil produktiviti perlombongan.

PEMBANGUNAN INFRASTURTUR
Umum mengetahui bahawa British mempunyai matlamat tersendiri di sebalik penjajahannya di Tanah Melayu iaitu mengaut seberapa banyak secara maksimum keuntungan daripada pengeksploitasian terhadap kekayaan hasil bahan mentah khususnya bijih timah di Tanah Melayu dan objektif ini sebenarnya dapat dicapai melalui kemajuan dalam infrastruktur iaitu dengan mewujudkan beberapa jaringan perhubungan bagi memudahkan proses penghantaran sumber secara berkesan serta efisien.

Negeri-Negeri Melayu sebelum persekutuan 1895 berada dalam unit politik yang berasingan walaupun di bawah teraju British melalui residen yang dilantik. Oleh itu, sistem perhubungan yang dibina hanya terbatas kepada sempadan negeri-negeri tersebut kerana tiada usaha yang dilakukan untuk menyelaraskan dasar dalam keempat-empat buah negeri atau merancang projek-projek pembangunan seperti menyambung jalan raya. Pada tahun 1884 jalan raya telah dibina menyambung Kuala Lumpur ke sempadan negeri Perak, Pahang, dan Sungai Ujung. Seterusnya, pada tahun 1887, jalan raya Kuala Kangsar ke tanjung Malim telah siap dibina. Pada tahun 1882, landasan keretapi pertama dibina dari Taiping ke Port Weld dan tahun 1883, jalan kereta api yang menghubungkan Kuala Lumpur ke Kelang disiapkan.

Kemajuan dalam bidang komunikasi juga wujud dalam Tanah Melayu yang telah wujud talian telegraf antara Kuala Lumpur dengan Melaka pada tahun 1886. Namun di negeri selainnya tidak wujud hubungan komunikasi melalui telegraf dan ini telah memaksa British mewujudkan satu sistem sosiobudaya yang seragam bagi melicinkan pentadbiran dengan adanya komunikasi antara satu sama lain. Penubuhan persekutuan 1895 akan memantapkan sistem perhubungan serta komunikasi setiap negeri di bawah British dengan terbinanya sambungan sistem perhubungan yang sedia ada di setiap negeri bagi meningkatkan keberkesanan eksploitasi terhadap sumber alam khususnya bijih timah dan ladang getah di negeri-negeri berkenaan kerana kos pengangkutan bijih timah akan dapat dikurangkan dan diangkut dalam kuantiti yang banyak dalam masa yang singkat untuk dieksport. Akhirnya dengan kewujudan keseragaman melalui Persekutuan NNMB pada 1895, Frank Swettenham berjaya juga membuka jaringan jalan kereta api merangkumi seluruh Tanah Melayu ini membolehkan para pemodal menerokai kawasan pertanian secara liberal atau bebas. Perkara ini jelas menambah lesung pipit dan riak-riak kegembiraan kepada pihak British kerana objektif mereka yang berorientasikan keuntungan semaksimum yang mungkin akan mudah direalisasikan.

KESURAMAN EKONOMI PAHANG
“Indah khabar dari rupa”. Sengaja diungkap peribahasa ini bagi menggambarkan ketamakan dan kerakusan British menjalankan dasar-dasar penjajahannya di Tanah Melayu sehingga tercetusnya tragedi atau aksi “tersilap langkah” di Pahang. Menjelang tahun 1880-an, beberapa orang pegawai British mempercayai Pahang merupakan negeri terkaya dan mereka menjangka kekayaan hasil bumi di Pahang akan menjamin keuntungan mereka berlipat ganda berbanding di Perak.

Weld turut optimis tentang peluang British mengaut seberapa banyak keuntungan dari Pahang dengan mengatakan “dengan keluasan melebihi Perak, Pahang sememangnya kaya dengan hasil bumi dan membuka laluan perdagangan kepada kita”. Clifford juga ada menyatakan masa depan British cerah dengan adanya negeri yang besar, cantik dan amat bernilai. Akibatnya mereka telah menjalankan inisiatif tersendiri dalam usaha untuk menjajah Pahang walaupun dinasihati oleh Pejabat Tanah Jajahan di London supaya tidak menambahkan beban yang sedia ada. Walau bagaimanapun nasihat itu tidak berjaya menghalang kebodohan pegawai tersebut kerana mereka masih bertekad untuk merealisasikan objektif dasar ekonomi British yang mahukan keuntungan semaksimum yang mungkin. Akhirnya mereka berjaya menguasai Pahang dan menjalankan dasar-dasar ekonomi British dengan mengadakan aktiviti perlombongan dan sebagainya.

Pada tahun 1892, Pahang mengalami keadaan ekonomi yang teruk apabila terpaksa meminjam dengan Negeri-negeri Selat (NNS) sebanyak $600,000. Masalah tersebut diburukkan lagi apabila berlaku pemberontakan Pahang menyebabkan hutang dengan NNS meningkat lagi sebanyak $ 57,000 dan $ 100,000 daripada Perak dan Selangor. Longgokan bijih timah yang berkurangan dan kekurangan orang Cina di Pahang secara tidak langsung menyebabkan kerajaan British kehilangan sumber kutipan cukai seperti cukai arak, lombong dan sebagainya. Selain itu, masalah kesukaran aktiviti perlombongan dan masalah geografi seperti banjaran gunung yang tinggi yang memisahkan Pahang dengan negeri pantai Barat dan musim tengkujuh menyebabkan penutupan lombong di Kuala menghalang pembangunan.

Hasil cukai dari Timah tidak pernah melebihi 5 % jumlah NNMB dan tidak pernah cukup menampung keperluan Pahang sendiri. Pada tahun 1891-1895, NNS tidak mampu memberikan pinjaman lagi kepada Pahang. Justeru, C.P Lucas iaitu Pegawai Tetap di Pejabat Tanah Jajahan mencadangkan pembentukan Persekutuan dengan harapan negeri-negeri yang kaya seperti Perak dan Selangor dapat membantu mengatasi masalah kewangan Pahang. Perbendaharaan yang ditubuhkan dalam NNMB membolehkan British lebih mudah mendapat saluran pinjaman bagi membangunkan ekonomi di Pahang di sinilah kita dapat lihat dengan semangat “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” diamalkan British dalam menyelesaikan masalah Pahang.

KESIMPULAN
Sudah terang lagi bersuluh terbukti bahawa pelaksanaan beberapa dasar ekonomi British untuk merealisasikan matlamat serta objektif ekonomi British mengundang atau mendorong kepada pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu(NNMB) pada tahun 1895. Penjajahan terhadap Tanah Melayu yang berorientasikan keuntungan ekonomi melalui beberapa dasar seperti pentadbiran residen, pengambilan buruh asing, perlombongan, perhubungan serta yang terutama sekali iaitu masalah ekonomi di Pahang menampakkan kelonggaran yang wajar untuk mengelakkan tragedi “yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran”. British telah mengambil langkah untuk menyatukan kesemua negeri iaitu Selangor, Perak, Pahang dan Negeri Sembilan di bawah satu koloni pemerintahan yang diterajui oleh Residen Jeneral pada tahun 1895. Setiap residen tertakluk kepada arahan dan peraturan Residen Jeneral. Residen Jeneral pertama di Tanah Melayu dalam NNMB ialah Frank Swettenham dan beliaulah mencorakkan pentadbiran berbentuk persekutuan ini dengan keseragaman dan setiap bidang meliputi ekonomi, politik dan sosial antara negeri diselaraskan(desentralisasi). Apa yang pasti pemusatan kuasa oleh British melalui Residen Jeneral semakin berleluasa dan sudah pasti Sultan mahupun Raja-Raja Melayu semakin keruncingan pengaruh serta kuasa dan hanya mampu menggigit jari memerhatikan negerinya dijamah warga asing iaitu British.

BIBLIOGRAFI
Abdul Rahman Ismail, Sejarah Kenegaraan dan Politik, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
Azmah Abdul Manaf, Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2001.
B.W. Andaya dan L.Y. Andaya, Sejarah Malaysia,Kuala Lumpur: Macmillian Publishers Sdn. Bhd, 1982.
Cheah Boon Kheng dan Abu Talib Ahmad, Kolonialisme di Malaysia dan Negara-Negara lain, Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1990.
C. D. Cowan, Tanah Melayu Kurun Kesembilan-belas (Asal- usul Penguasaan Politik British), Dewan bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1970.
Emily Sadka, Journal of Sir Hugh Low, Perak,1877, JMBRAS, 1954, hl. 80-81.
H.S.Barlow, Swettenham, Kuala Lumpur: Southdene Sdn. Bhd, 1995.
Joginder Singh Jessy, Sejarah Tanah Melayu (1400-1959), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1978.
Mardiana Nordin, Pengajian Malaysia, Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 2000.
Mohd Isa Othman, Sejarah Malaysia (1800-1963), Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2002.
Posted by Mustakim Bin Suhaili

"Peta dan Kelengkapan Perang Uthmaniyah"

1.0 Pengenalan
Pembentukan kerajaan Turki merupakan proses sejarah yang panjang dan tidak terjadi dengan tiba-tiba. Dalam sejarahnya selama lima abad iaitu bermula pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-19 kerajaan Turki Uthmaniyah telah mengalami pasang surut. Pada satu sudut, dapat dilihat sebuah sistem politik yang diwarisi dari Kerajaan Turki Saljuk dan mengalami perkembangan yang gemilang dan akhirnya mengalami kemerosotan.

Empayar Turki Uthmaniyah telah diasaskan oleh Uthman 1 yang mengistiharkan kemerdekaan wilayah Uthmaniyah pada tahun 1299. Wilayah ini mula berkembang melalui penaklukan Constatinople oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 dan terus gemilang semasa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Namun selepas kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566 berlaku kemerosotan dalam empayar Turki Uthmaniyah. Malang yang menimpa ini adalah lantaran kelemahan-kelemahan yang wujud dalam kerajaan Turki Uthmaniyah yang telah membawa kepada kejatuhan empayar yang telah mencapai zaman kegemilangan.

Keruntuhan empayar yang telah mencapai kegemilangan ini merupakan peristiwa yang kompleks bagi sebuah masyarakat Islam dari sebuah kerajaan menuju negara moden. Pada proses keruntuhannya, Turki Uthmaniyah merupakan wilayah yang besar meliputi semenanjung Balkan, Asia Kecil, Arab Timur Tengah, Mesir dan Afrika. Namun, akibat daripada pelbagai faktor yang akhirnya membawa kepada kejatuhan Empayar Uthmaniyah sehingga memberi kesan kepada negara-negara Islam di sekitarnya yang turut terkena tempias akibat kemerosotan Turki Uthmaniyah.

2.0 Faktor-Faktor Kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah
Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Antara faktor yang membawa kejatuhan empayar ini adalah disebabkan beberapa aspek iaitu politik, ekonomi, sosial dan pengaruh luar yang meresap masuk dalam kerajaan. Justeru kelemahan-kelemahan ini telah mendorong kepada keruntuhan empayar Turki Uthmaniyah.

2.1 Politik
Faktor politik merupakan perkara pokok yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah mengalami kemerosotan. Faktor politik ini termasuk kelemahan kepimpinan, pentadbiran dan pemerintahan yang tidak teratur serta ketenteraan yang lemah. Hal ini merupakan pendorong ke arah kehancuran empayar Turki Uthmaniyah.

Setelah kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni empayar Turki mula memperlihatkan kejatuhan dan kemunduran. Hal ini adalah lantaran daripada kelemahan sultan, baik dalam keperibadian serta yang paling utama dalam kepimpinannya. Kelemahan ini dapat dibuktikan dengan sikap sultan itu sendiri yang mementingkan hiburan dan kesenian sehingga menyebabkan kerosakkan moral. Contohnya, Sultan Murad III telah dikuasai oleh nafsu sepanjang pemerintahan sehingga mempunyai 118 orang anak. Di samping itu, Sultan Ibrahim membunuh 100 000 orang dan menyaksikan sendiri pembunuhan 25 000 orang daripadanya. Kehidupan sultan yang hidup bermewah-mewah akhirnya mendorong perlakuan tidak bermoral yang telah membawa kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah.

Umum mengetahui bahawa Turki Uthmaniyah mempunyai pemimpin silih berganti. Namun, tidak dinafikan bahawa keadaan ini telah menyumbang kepada kejatuhan Turki Uthmaniyah kerana masalah perebutan takhta dalam kalangan pembesar dan pemerintah. Sistem syura tidak diamalkan dan pemilihan pemimpin kebiasaannya adalah berdasarkan kekuatan. Keadaan ini telah mendorong ke arah peperangan antara putera-putera raja yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan kepimpinan yang menurun. Kelemahan kepimpinan ini menyebabkan kerajaan dikuasai oleh anggota-anggota harem atau kelompok tertentu dalam istana. Kelemahan dalam pentadbiran dan pemerintahan ini telah ditunjukkan dalam pemerintahan selepas kemangkatan Sulaiman Al-Qanuni dan mengakibatkan keruntuhan empayar Turki Uthmaniyah. Hal ini dapat dilihat semasa pemerintahan Ibrahim dipengaruhi oleh Bonda dan tiga orang isterinya yang masuk campur dalam pemerintahan untuk menyingkirkan Wazir Agung Kara Mustafa. Keadaan ini membawa kepada kejatuhan Turki Uthmaniyah.

Pertahanan merupakan aspek terpenting dalam politik sesebuah negara. Oleh itu, kelemahan dalam sistem ketenteraan merupakan penyumbang kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Kemerosotan ini bermula dengan kelemahan disiplin ketenteraan dalam kalangan pegawai atasan. Hal ini disebabkan oleh pertandingan ketenteraan yang sebenarnya telah ditinggalkan yang menyebabkan putera-putera raja yang berpontensi telah disisihkan dan memilih putera sulung kerana perkara ini memberi kebebasan kepada para pegawai. Hal ini dapat dibuktikan dengan perlantikan Bayezid 1 dan Salim II dipilh bukan berdasarkan kemampuan yang unggul. Di samping itu kelemahan ketenteraan juga dapat dilihat melalui penghapusan aristokrasi tentera lama yang menjadi saingan kepada kuasa kerajaan. Penghapusan ini menyebabkan sistem tentera hamba mejadi terbatas kerana seksyen ketenteraan yang dominan dalam angkatan tentera telah membenarkan anak-anak pegawai mendapat pangkat, lantas menghapuskan asas disiplin dalam tentera. Jelaslah bahawa faktor politik yang akhirnya telah membawa kepada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah.

2.2 Ekonomi
Kelemahan dalam tadbir urus ekonomi merupakan punca kepada tercetusnya kemerosotan dalam kerajaan Turki Uthmaniyah. Kelemahan adalah disebabkan perlantikan jawatan yang bukan didasari oleh kebolehan. Hal ini dibuktikan melalui jawatan memungut cukai diberikan kepada sesiapa sahaja yang berikrar untuk memberi sumbangan kutipan yang besar kepada perbendaharaan negara. Keadaan ini bertambah buruk apabila kadar cukai yang tinggi dikenakan membebankan rakyat. Kelemahan ini mendorong kepada kemerosotan Turki Uthmaniyah.

Perdagangan yang lembab menyebabkan kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Kegiatan perdagangan merupakan suntikan dalam membangunkan ekonomi Turki Uthmaniyah. Kelemahan ini disebabkan oleh saingan dengan negara Eropah yang semakin maju dalam bidang perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan pada abad ke-16, Turki Uthmaniyah bersaing dengan Portugis untuk menguasai jalan perdagangan di perairan India. Dalam pada itu, sistem kapitalisme yang diperkenalkan di Eropah menyebabkan revolusi perindustrian muncul dan menenggelamkan industri tradisional masyarakat Turki. Selain itu, kemunduran dalam ekonomi Tuki adalah akibat berlaku peperangan yang tidak pernah berhenti. Pendapatan yang semakin berkurang dan dibebankan dengan belanja negara yang semakin besar termasuk perbelanjaan perang mendorong kepada kemelesetan ekonomi Turki Uthmaniyah. Kesannya, kegemilangan Turki dari aspek ekonomi semakin suram dan menuju kejatuhan.

2.3 Sosial
Masalah sosial seperti pemberontakan, ajaran Islam telah diselewengkan dan rasuah telah menyebabkan berlakunya kejatuhan Turki Uthmaniyah. Pemberontakan merupakan faktor terpenting dalam kejatuhan empayar yang terbilang ini kerana tiada lagi penyatuan antara golongan pemerintah dan rakyat jelata. Keadaan dapat dilihat apabila berlaku pemberontakan dalam kalangan puak Kurdish, puak Druze di Syiria, tuan-tuan tanah tentera di Anatolia dan Janissari di ibu kota yang ingkar dan suka memberontak telah mengganggu tumpuan tentera empayar menentang Austria, Poland dan Safavi. Pemberontakan ini mencetuskan masalah dalaman yang teruk sehingga membawa kepad kejatuhan Turki Uthmaniyah.

Gejala rasuah yang semakin berleluasa merupakan faktor kritikal yang menyumbang kepada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Rasuah telah menyerap dalam kalangan pegawai atasan menyebabkan pentadbiran menjadi lumpuh disebabkan pemimpin yang tamak haloba. Hal ini dapat dibuktikan apabila Sulaiman sendiri meminta hadiah daripada orang yang hendak dilantiknya pada waktu perlantikan dan mereka perlu juga berbuat demikian pada peringkat bawahan untuk menampung kos tersebut. Gejala rasuah ini telah menimbulkan kekacauan dalam pemerintahan dan melemahkan kedudukan kerajaan khususnya semasa pemerintahan Sultan Mustafa IV kerana bebanan cukai yang tinggi untuk memperkayakan individu yang dilantik untuk mengutip cukai dan memberi hadiah kepada pembesar yang membantunya memperoleh jawatan berkenaan. Oleh itu, rasuah merupakan faktor yang mendorong kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah.

Keruntuhan akhlak dan kurang penghayatan Islam sedikit sebanyak mempengaruhi kejatuhan empayar agung ini. Ajaran Islam telah dicemari dengan ajaran khurafat, tahayyul, amalan tasawuf yang melampaui batas tanpa menghiraukan tugas wajib iaitu untuk berjihad dan menegakkan amar makruf serta mencegah yang mungkar. Di samping itu, golongan istana juga terlibat dalam krisis moral dengan adanya pesta yang dilengkapi dengan minuman keras, dendangan musik dan para dayang yang menghiburkan para pembesar negara. Jelaslah bahawa permasalahan sosial yang berlaku telah menyebabkan kejatuhan emapayar Turki Uthmaniyah.

2.4 Pengaruh Luar
Kebangkitan kekuatan Eropah telah menjadi faktor kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Kemajuan dari aspek ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh Eropah telah mendorong perluasaan kuasa atau imperialisme Barat berlaku. Gerakan-gerakan renaisans melahirkan perubahan-perubahan yang besar dalam sejarah dunia iaitu kebangkitan Eropah dan kemunduran kerajaan Islam di empayar Turki Uthmaniyah. Hal ini telah melumpuhkan Turki Uthmaniyah akibat daripada saingan kuasa-kuasa Eropah.
Peperangan demi peperangan dengan kekuasaan Eropah telah memperlihatkan kekalahan kerajaan Turki Uthmaniyah. Hal ini dapat dilihat melalui peperangan dengan Austria sekitar tahun 1682-1689 yang menyebabkan kerugian yang besar bagi Turki Uthmaniyah. Penyatuan bangsa Eropah untuk menentang Turki telah menawan Hungary, kota Budapest, wilayah Transilvania dan beberapa wilayah yang melemahkan pertahanan Turki Uthmaniyah. Kejatuhan Turki Uthamniyah semakin terserlah akibat kekalahan dalam peperangan. Penyatuan Prince Eugene of Savoy dengan tentera Austria telah mengalahkan Turki dalam Peperangan Petewarden pada tahun 1716. Kekalahan ini merupakan faktor kejatuhan Turki Uthmaniyah.

Selain itu, siri perjanjian dengan negara Eropah yang akhirnya membawa kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Perdamaian melalui perjanjian menyebabkan Turki semakin lemah yang akhirnya membawa kemerosotan. Hal ini dapat dibuktikan melalui Perdamaian Passarowit yang ditandatangani pada Julai 1718 menyebabkan Turki kehilangan Timsuar, Belgrad, sebahagian besar negeri Serbia dan negeri Rumania. Perjanjian Radsin telah ditandatangani selepas kekalahan Turki kepada Russia dan menyebabkan sultan Turki terpaksa menyerahkan Ukraine kepada Russia dan membuka perniagaan kepada bangsa Cossack di Laut Hitam setelah mengusainya selama beberapa abad. Jelaslah pengaruh luaran merupakan punca kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah terutamanya kebangkitan semula Eropah selepas berlakunya zaman gelap.

3.0 Kesan Terhadap Negara-Negara Islam
Kejatuhan Turki Uthmaniyah secara tidak langsung telah memberi kesan kepada negara-negara Islam dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Hal ini merupakan petunjuk kepada pengakhiran kegemilangan kerajaan Islam yang dahulunya telah berkembang pesat. Rentetan kejatuhan ini menyerlah ketika Mustafa Kamal Antartuk mengisytiharkan Turki sebagai negara republik.

3.1 Politik
Kejatuhan Turki Uthamniyah telah memberi kesan kepada negara Islam yang lain dari aspek politik. Antaranya ialah kehilangan institusi khilafah dalam kerajaan Islam dan perpecahan negara-negara Islam di bawah satu pemerintahan. Hal ini telah memberi kesan yang buruk dalam politik negara Islam. Apabila kejatuhan Turki Uthmaniyah, setelah bertukar menjadi negara republik menyebabkan institusi khalifah telah hilang dan membawa kesan yang buruk kepada suasana politik negara Islam. Hal ini bermula selepas Mustafa Kamal menggantikan Kesultanan Uthmaniyah dan menjadi Pemoden Turki muda dan membawa perubahan dalam sistem politik Turki. Negara Islam turut mendapat kesannya kepada negara Iran di bawah pemerintahan Reza Shah yang memperkenalkan sebuah parti sahaja, sama dengan Parti Republikan Rakyat Antartuk. Pembaharuan ini telah melenyapkan sistem pemerintahan Khalifah di negara-negara Islam.

Kesan yang jelas kelihatan adalah perpecahan wilayah umat Islam yang dulunya di bawah pemerintahan Turki Uthamaniyah. Kelemahan Turki menyebabkan negara di bawah naungannya telah membebaskan diri dan di takluk oleh pihak Eropah. Pemberontakan oleh negara seperti Montenegro, Bosnia, Balkan, Prins Milaan, Serbia, Herzegovina dan di tempat-tempat lain membebaskan diri menyebabkan perpecahan negara umat Islam. Hal ini dibuktikan lagi dengan perpecahan wilayah Turki Uthamaniyah. Raja Husein hanya dapat menguasai tidak lebih dari bumi Hijaz. Raja Faizal pula yang telah berusaha memerdekakan bumi Syam dari kuasa Turki. Jelaslah bahawa kejatuhan Turki memberi implikasi kepada negara-negara Islam yang lain.

3.2 Ekonomi
Ekonomi negara-negara Islam turut mendapat kesan akibat daripada kejatuhan empayar Turki Uthmaniyah. Kemerosotan ekonomi Turki akibat perang kerana negara terpaksa membuat perbelanjaan yang besar untuk biaya perang. Hal ini telah menyebabkan negara Islam yang dahulunya di bawah pengaruh seperti Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami kemerosotan ekonomi. Negara Islam semakin teruk terjejas ekonominya apabila selepas tamat Perang Dunia 1 kerana dengan persetujuan Sykes-Picot 1916 wilayah Turki Uthmaniyah telah dibahagikan kepada Perancis, Inggeris, Russia dan Itali. Hal ini menyebabkan ekonomi negara Islam yang dibahagikan telah terjejas akibat daripada penguasaan orang Eropah.

Perdagangan negara Islam semakin merosot kerana masyarakat Eropah telah menguasai perdagangan di Laut Hindi, Laut Mediternean, Terusan Suez dan jalan perdagangan yang lain. Hal ini telah menyebabkan Eropah semakin mengusai ekonomi negara Islam. Contohnya, Perancis dan Inggeris telah mengawal syarikat Terusan Suez dan orang Yahudi di Mesir memiliki hampir seluruh gedung besar perniagaan dan banyak melibatkan diri dalam pasaran saham. Selain itu, penguasaan Soviet Union yang menguasai sekitar satu pertiga daripada jumlah perniagaan asing Iran. Penguasaan ekonomi oleh masyarakat Eropah di negara Islam telah melemahkan ekonomi negara Islam.

3.3 Sosial
Kesan yang paling ketara yang menimpa negara Islam adalah aspek sosial akibat kejatuhan Turki Uthmaniyah. Kemerosotan tindak tanduk sosial hasil daripada kejatuhan Turki telah mempengaruhi negara Islam yang lain. Permodenan Turki telah menjadi ikutan negara Islam yang lain. Hal ini dapat dibuktikan kepercayaan sosialis Fabian Qibti Salama Musa di Iran yang berpendapat bahawa kebudayaan Barat menjadi kunci kepada reformasi sosial. Kebudayaan Barat ini telah menyebabkan keruntuhan akhlak masyarakat di negara-negara Islam. Kejatuhan Turki Uthmaniyah telah memberi kesan terhadap negara Islam dan rakyatnya yang membawa kepada perpecahan umat Islam. Contohnya, Inggeris menggalakkan pemisahan kaum Assyria dengan menubuhkan tentera khas untuk menindas kaum Kurdi dan Turki yang tinggal di utara Iraq. Jelaslah bahawa perpaduan umat Islam mula retak selepas kejatuhan Turki Uthmaniyah.

4.0 Penutup
Turki Uthmaniyah mempunyai sorotan sejarahnya yang tersendiri yang telah melalui era kegemilangan, kemerosotan yang akhirnya membawa kepada kejatuhan. Kedudukan kuasa Turki Uthmaniyah yang besar dan luas pada suatu ketika dahulu telah hilang sama sekali pada penghujung abad ke-18 dan yang tinggal hanya beberapa daerah kecil yang masih berada di bawah taklukan Sultan Turki. Pengakhiran kerajaan Turki Uthmaniyah bermula selepas Mustafa Kamal Antartuk mengisytiharkan Turki sebagai kerajaan Republik.

Sejarah telah memperlihatkan kejatuhan Turki akibat masalah dalaman dan luaran yang tidak dapat diselesaikan secara sistematik. Antara masalah tersebut adalah kelemahan Sultan Turki, pemberontakan, penyelewengan seperti rasuah, ekonomi yang tidak teratur, tentera yang lemah dan pengaruh luaran akibat daripada kebangkitan Eropah. Masalah ini telah menyebabkan kejatuhan Turki Uthmaniyah dan memberi tempias kepada negara Islam yang lain sama ada dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Di samping itu, kejatuhan Turki sering dikaitkan dengan permasalahan pemimpinnya yang mementingkan hiburan dan keseniaan. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan orientalis barat yang mengatakan bahawa salah satu faktor kejatuhan Turki Uthmaniyah adalah disebabkan oleh pemimpin dan sehingga rakyat golongan yang mementingkan hiburan dan keseronakkan. Oleh itu, sewajarnya keadaan ini dijadikan iktibar dan sehingga kebangkitan semula institusi Khilafah seterusnya Islam kembali terbilang.


Bibliografi

Badri Yatim, 2005, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Dusuk Ahmad, 1978, Ikhtisas Perkembangan Islam, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fadhlullah Jamil, 2007, Islam di Asia Barat Moden: Penjajahan dan Pergolakkkan, Shah Alam, Karisma Publications Sdn. Bhd.

Hamka, 1977, Sejarah Umat Islam, Kuala Lumpur, Penerbit Pustaka Antara.

Lois A. Aroian dan Richard P. Mitchell, 1991, Timur Tengah dan Afrika Utara Moden, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mariana Adnan dan J.U Bracus, 2002, Ensiklopedi Ternatis Dunia Islam Khilafah (2), Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Marshall G.S Hodgson, 2004, Kebangkitan Islam, Gambaran & Sejarah Dalam Tamadun Dunia Edisi Empayar Sebuk Letupan dan Zaman Moden, Jilid III, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhd. Jamil Mukmin, 1992, Sejarah Perkembangan Islam, Kuala Lumpur, Nurin Enterprise.

Syafiq A. Mughni, 1996, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, Surabaya, Fakulti Arab Ain Sunan Ampel.
Posted by Mustakim Bin Suhaili


Alhamdulillah.Dalam ucapan Dato Seri Najib Razak sebelum mengisytiharkan Kabinet baru itu, beliau mengungkapkan slogan "Satu Malaysia - Rakyat Didahulukan, Prestasi Diutamakan". Namun terkesima jiwa ini dan kesangsian segera muncul tatkala orang disenaraikannya termasuk mereka yang telah ditolak rakyat dalam pilihan raya. Justeru, 'rakyat' manakah yang didahulukan Najib? Apapun moga-moga barisan ini mampu berkhidmat untuk rakyat.

PERDANA MENTERI:
Datuk Seri Najib Tun Razak

TIMBALAN PERDANA MENTERI:
Tan Sri Muhyiddin Yassin

MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
1. Tan Sri Dr Koh Tsu Koon (Hal Ehwal Perpaduan & Pengurusan Prestasi)
2. Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz (Hal Ehwal Perundangan dan Parlimen)
3. Tan Sri Nor Mohamed Yakcop (Unit Perancang Ekonomi)
4. Mej-Jen (B) Datuk Jamil Khir Baharom (Hal Ehwal Agama Islam)

Timbalan-timbalan Menteri:

1. Datuk Liew Vui Keong
2. Datuk Dr Mashitah Ibrahim
3. Datuk S.K. Devamany
4. Ahmad Maslan
5. T Murugiah

MENTERI KEWANGAN:
Datuk Seri Najib Tun Razak

MENTERI KEWANGAN II:
DATUK AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH

Timbalan:
1. Datuk Chor Chee Heung
2. Datuk Dr Awang Adek Hussin

MENTERI PELAJARAN:
Tan Sri Muhyiddin Yassin

Timbalan:
1. Datuk Dr Wee Ka Siong
2. Dr Mohd Puad Zarkashi

MENTERI PENGANGKUTAN:
Datuk Ong Tee Keat

Timbalan:
1. Datuk Abdul Rahim Bakri
2. Datuk Robert Lau Hoi Chew

MENTERI PERUSAHAAN, PERLADANGAN DAN KOMODITI:
Tan Sri Bernard Dompok

Timbalan:
1. Datuk Hamzah Zainudin


MENTERI DALAM NEGERI:
Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein

Timbalan:
1. Datuk Wira Abu Seman Yusop
2. Jelaing anak Mersat

MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI, KESENIAN DAN KEBUDAYAAN:
Datuk Seri Utama Dr Rais Yatim

Timbalan:
1. Datuk Joseph Salang Gandum
2. Senator Heng Seai Kie

MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR:
Datuk Peter Chin Fah Kui

Timbalan:
Noriah Kasnon

MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH:
Datuk Seri Shafie Apdal

Timbalan:
1. Datuk Hassan Malek
2. Datuk Joseph Entulu anak Belaun

MENTERI PENGAJIAN TINGGI:
Datuk Seri Mohd Khaled Nordin

Timbalan:
1. Datuk Dr Hou Kok Chung
2. Datuk Saifuddin Abdullah

MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI:
Datuk Mustapa Mohamed

Timbalan:
1. Datuk Mukhriz Mahathir
2. Datuk Jacob Dungau Sagan

MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INNOVASI:
Datuk Dr Maximus Ongkili

Timbalan:
Fadillah Yusof

MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR:
Datuk Douglas Uggah Embas

Timbalan:
Tan Sri Joseph Kurup

MENTERI PELANCONGAN:
Datuk Ng Yen Yen

Timbalan: Datuk Seri Sulaiman Abdul Rahman Abdul Taib

MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI:
Datuk Noh Omar

Timbalan:
1. Datuk Johari Baharum
2. Datuk Rohani Abdul Karim

MENTERI PERTAHANAN:
Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi

Timbalan:
Datuk Dr Abdul Latiff Ahmad

MENTERI KERJA RAYA:
Datuk Shaziman Abu Mansor

Timbalan:
Datuk Yong Khoon Seng

MENTERI KESIHATAN:
Datuk Liow Tiong Lai

Timbalan:
Datuk Rosnah Rashid Shirlin

MENTERI BELIA DAN SUKAN:
Datuk Ahmad Shabery Cheek

Timbalan:
1. Datuk Razali Ibrahim
2. Wee Jeck Seng

MENTERI SUMBER MANUSIA:
Datuk Dr S.Subramaniam

Timbalan:
Datuk Maznah Mazlan

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA:
Datuk Ismail Sabri Yaakob

Timbalan:
Datuk Tan Lian Hoe

MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN:
Datuk Kong Cho Ha

Timbalan:
Datuk Lajim Ukin

MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT:
Datuk Seri Sharizat Jalil

Timbalan:
Datin Paduka Chew Mei Fun

MENTERI LUAR:
Datuk Anifah Aman

Timbalan:
1. A.Kohilan Pillay
2. Datuk Lee Chee Leong

MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN:
Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin

Timbalan:
Datuk M.Saravanan

Harapan saya semoga barisan kabinet baru berjaya merealisasikan slogan "Satu Malaysia - Rakyat Didahulukan, Prestasi Diutamakan".Jangan hanya cantik di kertas tetapi pelaksanaan yang kurang berkesan.
Posted by Mustakim Bin Suhaili

"mencari damai Abadi"

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, mengikut kalendar Masihi, hari ini genaplah usia Mustakim Bin Suhaili 21 tahun mencari dan memberi makna pada kehidupan. Pada usia yang dikatakan telah layak megundi, diri ini masih terus berikhtiar untuk memanusiakan diri dan berusaha untuk menghayati agama agar menjadi insan cemerlang dunia dan Akhirat. Mudah-mudahan diri ini sentiasa berjiwa besar, bercita-cita jelas dan berfikir sedar sehingga akhir hayat. Insya Allah, iyak na ro bija ogik sangadi mate ka nak dek ku maiwa..!

Munajat hamba padaMu Ilahi Rabbi: “Ya Ilahi.. Aku telah redha Engkau sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad SAW sebagai Nabi dan RasulMu. Ya Allah.. Aku berdoa semoga usia, iman, amal, akhlaq, ilmu, ikhlas, hikmah, dakwah, usaha islah dan segala kebaikanku terus seiring sejalan. Terimalah taubatku nan tulus yang lahir dari hati suci yang luhur. Ampunilah dosa-dosa silamku dan terimalah doa-doa kudus suci dari lubuk intuisi jiwa rasa. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim, hanya kepadaMu kubawa diri dan aku telah tekadkan di dalam hati nurani yang paling dalam bahawa sesungguhnya kealpaan masa silam ingin kuhindari dan kesilapan yang dulu ingin kutebusi. Ya Allah, berilah aku kekuatan menggenggam padu azam menjejak jalanMu, sinarilah hidupku dengan cahaya Ad-DeenMu, tetapkanlah aku di landasan rahmatMu. Biarpun rintangan kan sedia menanti, akan kurempuh berbekal iman yang teguh. Meskipun cabaran datang silih berganti, insya Allah akan kutempuh berteman iman yang kukuh! Moga hidupku beroleh redhaMu, matiku husnul khatimah dan di Akhirat nanti bertemuMu Yang Esa di Jannatul Firdaus.”

Buat tetamu ziarah yang budiman sekalian… Tolong doakan ke hadrat Allah supaya diri ini diberi olehNya segala kemudahan sewaktu hendak berhijrah ke Alam Barzakh kelak seterusnya aman damai dalam penerusan perjalanan ke Padang Mahsyar. Semoga beroleh SyurgaNya.

Namun di hari ulang tahun ini juga, sejarah telah tercipta perlantikan Perdana Malaysia yang keenam dan di harapkan mampu membawa perubahan kepada negara Malaysia yang tercinta.Berikut adalah keratan akhbar Berita Harian:


"mudah-mudahan kepimpinan beliau menjadi Malaysia cemerlang,gemilang dan terbilang"

PUTRAJAYA: Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin berkenan supaya istiadat mengangkat sumpah jawatan Datuk Seri Najib Razak sebagai Perdana Menteri diadakan jam 10 pagi esok di Istana Negara, kata Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Mohd Sidek Hassan.

Dalam satu kenyataan dikeluarkan malam ini, Mohd Sidek berkata, Tuanku Mizan berkenan supaya Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi bersama-sama Najib menghadap Seri Paduka jam 10 pagi ini untuk Abdullah menyerahkan surat melepaskan jawatan Perdana Menteri dan memohon perkenan melantik Najib sebagai Perdana Menteri yang baru.

Beliau berkata, Perdana Menteri memaklumkan kepada mesyuarat Jemaah Menteri, semalam bahawa Seri Paduka sudah memberi perkenan itu ketika beliau menghadap Seri Paduka sebelum mesyuarat mingguan Kabinet.

"Yang di-Pertuan Agong juga sudah memberi perkenan supaya Istiadat Pengurniaan Surat Cara Pelantikan dan Istiadat Mengangkat Sumpah Jawatan dan Setia serta Sumpah Simpan Rahsia oleh Najib sebagai Perdana Menteri diadakan pada jam 10 pagi, Jumaat, 3 April 2009 di Istana Negara," kata kenyataan itu. - Bernama
Posted by Mustakim Bin Suhaili
Visit the Site
MARVEL and SPIDER-MAN: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Motion Picture © 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 2007 Sony Pictures Digital Inc. All rights reserved. blogger templates